Mielenterveyden häiriöt koskettavat yhä useampia nuoria. Tuoreimman kouluterveyskyselyn perusteella todettiin, että pandemia on heikentänyt nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Nuoret ovat raportoineet yhä enemmän mieliala- ja ahdistusoireita sekä yksinäisyyden kokemuksia, kuin aiemmissa kyselyissä.  

Mielenterveyspalveluiden ruuhkautuminen viivästyttää hoitoon pääsyä ja aiheuttaa sitä kautta nuorille terveyshaittaa. Asiakasystävällisissä palveluissa voidaan lieviä häiriöitä hoitaa kouluilla nuoren omassa arkiympäristössä ilman, että nuorta tarvitsee automaattisesti lähettää eteenpäin erikoissairaanhoidon palveluihin.  

Pohjanmaalla kehitettään ja koulutetaan IPC-ohjaajia tukemaan nuorten mielenterveystyötä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanke on tähän mennessä järjestänyt IPC koulutuksen keväällä 2021, jossa koulutettiin 12 yläkouluissa toimivaa opiskeluhuollon ammattilaista ympäri Pohjanmaata. 

Mitä IPC tarkoittaa? 

  • IPC (interpersonal counselling) on nuorten mielialaoireiden ja lievän, korkeintaan keskivaikean masennuksen helpottamiseksi käytettävä näyttöön perustuva ohjaus- ja neuvontamenetelmä, joka sopii käytettäväksi koulu- oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollossa 13-18 vuotiaiden nuorten parissa. 

  • IPC ohjauksen peruskoulutus antaa opiskeluhuollon työntekijöille pätevyyden intervention käyttöön vähintään vuoden kestävän menetelmätyönohjauksen avulla.

  • Interventio sisältää kuusi ohjauskertaa.

Koulutusta ammattilaisille järjestetään hankkeen kautta  

 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen- hankkeen tehtävänä on huolehtia IPC-koulutuksista ja näihin liittyvästä koordinaatiosta, menetelmän käyttöönotosta sekä tukea menetelmän juurruttamistyötä yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on koko Pohjanmaan kattava yhteinen toimintamalli.  

IPC -koulutuksessa mukana olleet ammattilaiset ovat kokeneet menetelmän antaneen struktuuria ja vahvistusta omaan työhönsä nuorten parissa.  

- Koulutuksen kautta saamme valmiin työvälineen toimia lievästi ja keskivaikeasti masentuneiden nuorten kanssa. Tämä edesauttaa ja ohjaa työntekijää viemään nuoren prosessia eteenpäin ja helpottaa näin myös työtämme. Käynnit ovat olleet nuorille tärkeitä. Jos sovittu käynti ei toteudu, vaikka kokeen takia, he ovat varmistamassa heti uutta aikaa itselleen. He ovat siis olleet motivoituneita, kertoo Savilahden koulun koulukuraattori Ilona Tirkkonen, joka osallistui IPC –koulutukseen.  

Mitä seuraavaksi? 

Hankkeen henkilöstö yhdessä alueen toimijoiden kanssa pyrkii luomaan rakenteita ja jatkuvuutta menetelmän käytölle. Lokakuussa 2021 hanke järjesti terapeuttitason IPT-N koulutuksen 10 työntekijälle Pohjanmaalla. IPT-N on 12-16 käyntiä sisältävä vaiheittainen hoitomuoto masennuksen hoitoon 12-19- vuotiaille nuorille. IPT-N on vaikuttavaksi todettu menetelmä, joka soveltuu nuorten terapiatyötä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.  

IPT-N tason terapeuteista on jatkossa tarkoitus kouluttaa menetelmätyönohjaajia IPC-ohjaajien tueksi perustasolla.  Tavoitteena on luoda Pohjanmaalle oma IPC -menetelmäohjaajien verkosto, joka edistää menetelmän laajentamista alueella. 

---  

Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus –hanke on osa sote-uudistusta, jossa päätavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi. Hankeaika on 2021–2022. 

10.11.2021 Projekt_Hankkeet