Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää voida vaikuttaa ympäristöönsä – kyse on osallisuudesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (myös kutsuttu HYTE) koskevassa hankekokonaisuudessa pyrimme eri toimijoiden väliseen hyvään yhteistyöhön niin, että hyvinvointialueen palvelut voidaan sovittaa yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun eri alojen asiantuntijat osallistetaan hyvinvointialueen kehittämistyöhön, sekä henkilöstö että asukkaat hyötyvät. 

Nuoret suunnittelevat nuorten osallisuutta 


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankekokonaisuus on kevään aikana ollut osa Nuorten ääni maakunnissa -hanketyötä Pohjanmaalla. Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui edustajia maakunnan nuorisovaltuustoista sekä yhteistyöorganisaatiot Pohjanmaan liitto ja Nuorten Suomi ry. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten nuoret voitaisiin parhaiten osallistaa hyvinvointialueen palveluiden ja Pohjanmaan tulevaisuuden kehittämiseen. Keskusteluiden tuloksena päätettiin laatia kysely kuntien nuorisovaltuustoille, luoda nuorille vaikuttamisryhmä sekä järjestää tapahtumia ja tapaamisia syksystä 2021 lähtien.

Hyvä yhteistyö luo ketjureaktion


Pohjanmaalle on perustettu ehkäisevän päihdetyön työryhmä, jotta päihdetyölle voidaan helpommin järjestää ja koordinoida toimiva kokonaisuus sekä paikallisesti että alueellisesti. Osallisuuden kannalta yhteiset verkostot ovat tärkeitä, kun kehittämistyötä implementoidaan alueella. Ehkäisevän päihdetyön on voitava tarjota asukkaille tasavertaiset mahdollisuudet kunnasta riippumatta, mikä vaatii jäsenneltyä yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueen välillä. Saumattoman yhteistyön onnistumiseksi tarvitsemme eri toimijoita mukaan, tämä luo osallisuuden ketjureaktion monella eri tasolla.

- Nyt meidän on tiedotettava, yhdistettävä hyväksi koetut menetelmät ja luotava yhteinen verkosto, jotta voimme rohkaista asukkaita osallistumaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämiseen, sanoo Nina Herrgård, Pohjanmaan hyte-koordinaattori.

Yhteisen työn vahvistamiseksi on hahmoteltu avointa informaatioalustaa, jossa eri toimijat voisivat jakaa olemassa olevia, hyväksi havaittuja työmenetelmiä.

- Informaatioalustaa, jota kutsutaan kumppanuuspöydäksi, on kehitetty erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, hyvinvointialueilla, kunnissa ja kuntayhtymissä. Tällainen toimintamalli voisi vahvistaa yhteistyötä ja pitkällä aikavälillä myös osallisuutta Pohjanmaalla, Nina Herrgård toteaa.

Miten osallisuustyö jatkuu?

Alueelliset palvelupäälliköt ja muut asiantuntijat laativat parhaillaan Pohjanmaan hyvinvointialueelle osallisuussuunnitelmaa. Myös kolmas sektori on mukana edistämässä osallisuutta. Lisäksi on tiedotettava muutoksista Pohjanmaan hyvinvointialueella ja kehitettävä terveyden ja hyvinvoinnin työmenetelmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään syksyllä työntekijöille, joiden työ liittyy teemaan.

---

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (hyte) on osa Pohjanmaan rakenneuudistushanketta. Hankkeella tuetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua ja kehitetään tietojohtamista sekä digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. Hankeaika kestää vuoden 2021 loppuun.  

8.6.2021 Projekt_Hankkeet