Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke työstää interventioita ja pilotoi toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueella. Lapset puheeksi – keskustelu ja neuvonpito ovat yksi hankkeessa pilotoitavista menetelmistä Pohjanmaalla syksyn aikana.

Sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kohderyhmänä ovat lapset, perheet, nuoret ja ikäihmiset. Osa heistä on palvelujen käyttäjinä haavoittuvia, jos heidän tarpeitaan ei tunnisteta tai riskitekijöihin ei puututa varhaisessa vaiheessa.  Nämä ikäryhmät hyötyvät erityisesti hankkeessa pilotoitavista ennaltaehkäisevistä palveluista, kuten myös etäpalveluista, joita Pohjanmaan alueella on tällä hetkellä vielä vähän käytössä.

Hankkeessa pilotoidaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita jotka osa testataan myös digitaalisessa muodossa. Tavoitteena on ensin tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät varhaisesta tuesta ja vastata sitten heidän tarpeisiinsa tarkoituksenmukaisin palveluin.

Pilotoitavia palveluita hankkeessa ovat muun muassa: Lapset puheeksi (LP) –keskustelu ja neuvonpito (lapset ja perheet), IPC – ohjaus (nuoret), Ikäihmisen kuntoutuminen kotona ja etäkotikuntoutus sekä Elintapaohjaus (ikäihmiset).

Piloteissa poikkileikkaavana teemana on monialainen yhteistoiminta ja moniammatillinen tiimityö, jotka edistävät asiakaslähtöisyyttä ja vähentää toiminnan päällekkäisyyksiä ja hukkaa. Pilotointien toteutuksessa vaikutuksia seurataan ja arvioidaan asiantuntijaverkostoissa yhteisesti sovituilla menetelmillä. Samalla kehitetään osaamisen, kehittämisen ja käytännöntutkimuksen toimintamallia Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskeskuksiin.

Piloteista saaduista tuloksista luodaan koko Pohjanmaan alueella yhteisesti käytettäviä ja yhteen toimivia toimintamalleja alueen asukkaiden hyödyksi.

Lapset puheeksi toimintamalli 

Lapset puheeksi (LP)- keskustelu ja neuvonpito on perheille suunnattu palvelu, joka on yksi hankkeen piloteista. Lapset puheeksi – keskustelu on tutkimusnäyttöön perustuva työtapa, joka on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn.

Lapset puheeksi-menetelmä on keskustelu, joka tarjotaan perheille lapsen eri ikävaiheissa esimerkiksi vauvaiässä, ennen uhmaikää, päivähoidon ja koulun alkaessa. Lisäksi keskustelu on tärkeää toteuttaa myös, jos lapsen elämässä tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia. Lapset puheeksi- keskustelu käydään yhdessä vanhempien kanssa, tilanteesta riippuen myös lapsi on mukana keskustelussa. Mikäli keskustelussa nousee esiin huolia, voidaan perhekeskuksessa järjestää moniammatillinen tiimikokous lapsen ja perheen asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollontyöntekijä koordinoi toimintaa ja on perheen tukena.

Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsen tilanteesta ja tukea arjen sujumista. Tarkoituksena on vahvistaa lasta suojaavia tekijöitä ja ennaltaehkäistä ongelmia. Työskentelyllä pyritään edistämään perheen myönteistä vuorovaikutusta.

Lapset puheeksi – keskustelu ja neuvonpito kuuluvat Toimiva lapsi & perhe (TLP) -kokonaisuuteen, johon sisältyy työmenetelmiä ja menetelmäkoulutuksia.  Koulutussisällöt ja – kriteerit määritellään Suomen mielenterveys ry:ssä (MIELI ry.) Toimiva lapsi ja perhe – hanke käynnistyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) vuonna 2001 ja Suomen Mielenterveysseura on toiminut työn kotipesänä vuodesta 2014 lähtien.

Hanketiimi järjestää syksyllä Lapset puheeksi -koulutuksia Pohjanmaalla terveys- ja sosiaalipalveluiden ammattilaisille sekä suomeksi että ruotsiksi.

Millainen aikataulu pilotoinneilla on?

Pilotoinnit tapahtuvat Pohjanmaan alueella syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Vuonna 2022 arvioidaan tuloksia ja mallinnetaan uudet toimintamallit Pohjanmaan Hyvinvointialueen käyttöön.

--- 

Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -hankessa päätavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintamalleja Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluiden parantamiseksi. Hankeaika on 2021–2022.

 

10.8.2021 Projekt_Hankkeet