Myös Pohjanmaan väestö vanhenee tulevina lähivuosikymmeninä, kuten koko Suomen väestö. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhuspalveluja tarvitaan nykyistä enemmän. Avun tarve ikäihmisillä kasvaa erityisesti heidän viimeisinä elinvuosinaan, vaikka suurin osa ikäihmisitä pärjää itsenäisesti arjen askareissa.

Oma koti mahdollisimman pitkään

Voimme vaikuttaa asukkaiden palvelutarpeiden kasvuun panostamalla hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäistäviin toimiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä kuntouttavien palvelujen kohdentamiseen niistä hyötyville ikäihmisille.

Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi merkittävimmistä tavoitteista on turvata iäkkäiden ihmisten kotona asuminen. Se onnistuu, kun tarjoamme sellaisia palveluita, joiden avulla jokainen pärjää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.  Iäkäs ihminen tarvitsee kotona asumisen tueksi hyvän verkoston, johon kuuluvat läheiset, vapaaehtoiset ja ammattilaiset.

Ympärivuorokautista hoivaa sitä tarvitsevalla

Mikäli kotona asuminen ei onnistu intensiivisenkään kotihoidon turvin, on vaihtoehtona ympärivuorokautinen hoiva-asuminen eli tehostettu palveluasuminen. Hoiva-asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee asumisen lisäksi päivittäin, vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai ei ole henkilön edun mukaista.

Yhdessä parhaaseen ratkaisuun

Ikäihmisen kuunteleminen, hänen ajatuksensa ja toiveensa on otettava huomioon jokaisessa kohtaamistilanteessa. Elämäntilanteen kokonaiskuva, tavoitteet, voimavarat ja haasteet selvitetään asiakkaan kanssa, kun suunnitellaan yhdessä palvelukokonaisuus arjen tueksi. On tärkeää, että monien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden palveluista muodostuu saumaton kokonaisuus, jota koordinoidaan yhdessä paikassa, palveluohjauskeskuksessa.

Ikäihmisten palveluja tulee keskittää ja integroida siten, että vanhuspalveluista tulee monipuolisia. Apua annetaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Ikäihmiset tarvitsevat eri erikoisalojen, esimerkiksi geriatrian ja kuntoutuksen sekä sosiaalihuollon asiantuntijoiden palveluita. Palveluiden tulee olla saatavilla, saavutettavia ja riittäviä, mutta niistä pitää myös saada helposti tietoa.

Hyvinvointialueen tehtävä on vastata muuttuviin palvelutarpeisiin

Palveluihin tulee ohjata ammattimaisesti ja palveluihin pääsyn kriteereiden on oltava yhtenäiset kaikille Pohjanmaan ikäihmisille. Hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia siitä, palvelut mukautuvat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kun huolehdimme tästä, ovat ikäihmisten palvelut mieluisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita.

Ikäihmisten sektorijohtajana olen kiinnostunut kuulemaan ikäihmisen oman kokemuksen ja näkökulman hoidon laadusta ja saamistaan palveluista. Tehtäväni on suunnitella ja kehittää sekä arvioida Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisille tarkoitettuja palveluita.

Ota rohkeasti yhteyttä, kuinka voin auttaa?

Leif Holmlund,
sektorijohtaja, ikäihmiset

28.5.2021 Redaktion_Toimitus