Pohjanmaan hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on luoda vetovoimainen työpaikka, josta henkilöstö voi olla ylpeä. Yhdessä luomme aidon yhteishengen, jonka keskiössä ovat sekä asiakas että henkilöstö. Pitkän aikavälin strategisia tavoitteitamme ovat osaava henkilöstö, työssä viihtyminen ja hyvä johtajuus. Pohjanmaan hyvinvointialue tuo nämä tavoitteet näkyviin myönteisessä merkityksessä sekä henkilöstön että asiakkaiden osalta.

Integroitu sosiaalihuolto 

Uudessa kuntayhtymässä on kolmetoista kuntaa, mikä merkitsee käytännössä sitä, että sosiaalihuollosta tulee suurempi ja vahvempi kokonaisuus, joka on tasa-arvoinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Sosiaalihuollon palveluita organisoidaan ja kehitetään yhdessä niin, että integroitu hoito kohtaa alueen tarpeet yhdessä terveydenhuollon kanssa.

Sosiaalihuoltoa rakennetaan ja kehitetään Pohjanmaan mallin mukaisesti niin, että palvelutarjonnan nykyisiin haasteisiin yritetään löytää ratkaisuja. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 2016, ja se varmistaa laadukkaat sosiaalipalvelut, kun alan ammattihenkilöiltä vaaditaan koulutusta ja riittävästi osaamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut määräyksen sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta, joka toimii kansallisten kirjaamista ja raportointia koskevien linjausten perustana. Näihin linjauksiin nojautuu myös hyvinvointialue rakentaessaan sosiaalihuollon palvelutehtäviä ja prosesseja. Vahva asiakaslähtöisyys kuvaa sosiaalihuoltoa. Yksi Pohjanmaan sosiaalihuollon vahvuuksista on se, että se on joustavaa ja lähellä asiakasta. Se on säilyttämisen ja edistämisen arvoinen asia!

Yhteiset voimat vahvistavat henkilöstön resursseja 

Valtakunnalliset selvitykset sosiaalihuoltoalan työhyvinvoinnista herättävät huolta. Sosiaalityötä tekevän henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja suuressa osassa maata on pulaa sosiaalityöntekijöistä. Työ koetaan raskaaksi ja alipalkatuksi, mikä on johtanut siihen, että suuri osa laillistetuista ammattihenkilöistä on hakeutunut muualle. Eläkevakuutusyhteisö Kevan tekemä viimeisin selvitys osoittaa, että sosiaalityöntekijät ovat yksi niistä kolmesta ammattiryhmästä, joissa työvoimapula on suurinta vuonna 2030. Lähimmän kymmenen vuoden aikana joka kolmas sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja siirtyy eläkkeelle.

Pohjanmaan joillakin alueilla on jo pulaa pätevistä hakijoista sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Kolmentoista kunnan liittäminen yhteen kuntayhtymään on ensimmäinen askel henkilöstötilanteen parantamiseksi. Suuremmassa organisaatiossa on suurempi henkilöstömäärä, mikä käytännössä sujuvoittaa henkilöstöresurssien jakamista. Henkilöstöllä on tällöin paremmat mahdollisuudet erikoistua ja syventää osaamistaan jollakin tietyllä alalla. Lastensuojelun tuleva henkilöstömitoitus, jossa sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 asiakasta, tulee myös tukemaan henkilöstön hyvinvointia.

Johtava sosiaalityöntekijä avainroolissa  

Palveluiden ja johdon on oltava lähellä asiakasta ja asiakastyötä, se on tärkeää sekä laadun että henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalityön johtamismalli asettaa johtavan sosiaalityöntekijän avainrooliin. Johtavan sosiaalityöntekijän työ on substanssipainotteista, sillä hän tekee yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kanssa asiakastyötä ja päättää sosiaalihuollosta.

Sosiaalityö on vaativaa työtä. Johtavan sosiaalityöntekijän on otettava kantaa monitahoisiin yksittäistä asiakasta koskeviin kysymyksiin ja samalla tulkittava lakipykäliä ja soveltamisohjeita. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän on autettava muuta sosiaalihuollon henkilöstöä löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ja tukimuotoja tyydyttämään asiakkaan tarpeita. Työtä tehdään usein niukoin resurssein. Sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksillä on suuri vaikutus asiakkaiden elämään, mutta ne kytkeytyvät vahvasti myös organisaation taloudellisiin resursseihin.

Uudessa organisaatiossamme johtavat sosiaalityöntekijät auttavat muuta sosiaalihuollon henkilöstöä löytämään oman ammatti-identiteettinsä ja kehittämään sitä, samalla kun he osallistuvat sosiaalihuollon sisällön ja työmenetelmien kehittämiseen. Päävastuu henkilöstö- ja taloushallinnosta on pääasiallisesti niillä esimiehillä, jotka eivät osallistu varsinaiseen asiakastyöhön. Muilta osin sosiaalihuollon johtamisrakenne muodostetaan vastaavanlaisella mallilla kuin hoito- ja lääkärilinjalla.

Mahdollisuuksien hyvinvointialue  

Monitahoisesta sosiaalihuollosta olisi tehtävä näkyvämpää, ja siitä me kaikki sosiaalihuollossa työskentelevät kannamme yhteisen vastuun. Yhdistynyt ja yhtenäinen Pohjanmaa on tulevaisuus, jossa meillä on loistavat kehittymismahdollisuudet. Sosiaalihuollon resurssijohtajana haluan vaalia henkilöstön osaamista, säilyttää toimivat palvelumallit ja tehdä työtä sen eteen, että sosiaalihuollon henkilöstö viihtyy työssään ja on siitä ylpeä.  Hyvillä mielin kohti uusia mahdollisuuksia ja haasteita uudella hyvinvointialueella!

Carina Nåls, Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalijohtaja 

9.6.2021 Projekt_Hankkeet