Uudella Pohjanmaan hyvinvointialueella haluamme panostaa sekä henkilöstön että asukkaiden hyvään elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Muodostamalla kuntoutuksesta oma toimiala luodaan täysin uudet mahdollisuudet kehittää kuntoutuspalveluita, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Kuntouttava työote on hoitoalalla selviö, ja haluamme kaikki pyrkiä toimintakyvyn säilyttämiseen sairaudesta tai vanhenemisesta huolimatta. Hyvinvoivan yhteiskunnan perusperiaate on, että kaikki voivat tuntea olevansa osallisia ja kaikilla on mielekäs arki. Kun mahdollistamme kaikkien osallistumisen työelämään, opintoihin, päivätoimintaan ja työllistymiseen yksilön toimintakyvystä riippumatta, luomme samalla perustan vakaalle taloudelle ja hyvälle terveydelle. Kuntoutus kaikkine muotoineen on ponnahduslauta yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja aktiivisuuteen. Kuntoutuksen verkosto tulee aivan varmasti ulottumaan kuntiin, yhdistyksiin, seurakuntiin ja yritysmaailmaan. Yhdessä voimme luoda sellaisen yhteiskunnan ja työyhteisön, jossa jokaiselle on tilaa ja jossa kaikki viihtyvät.

Asukkaiden palvelujen tarve on muuttumassa

Tulevaisuus tuo mukanaan uudet haasteet, sillä väestörakenteen muuttuessa myös palvelujen tarve muuttuu. Julkisissa palveluissa viime vuosina tapahtunut kustannuskehitys pakottaa meidät ajattelemaan uudella tavalla. Kriisien kautta syntyvät kuitenkin usein myös luovimmat ratkaisut. Meillä on paljon opittavaa siinä, että työskentelemme enemmän yhdessä ja opimme toisiltamme, niin että hoitoketjumme paranevat ja palvelumme ovat sujuvampia. Kun alamme mitata laatua ja vaikuttavuutta, voimme huomata tärkeitä kehittämistarpeita, ja teknisten ja digitaalisten ratkaisujen avulla voimme parantaa tuloksellisuutta. Kun eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä, opimme toisiltamme ja parannamme osaamistamme.

Tavoitteena on yhdenvertaisen hoidon turvaaminen

Toimialalla halutaan luoda uusi kokonaisuus integroimalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntoutus sosiaalihuollon palveluihin, jotka on suunnattu toimintarajoitteisille mukaan lukien asumispalvelut ja päivätoiminta. Samalla kertaa käynnistyvät valmistelut, jotka koskevat tulevan sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia erityishuoltopiirien toiminnassa.  Kun uusi laki tulee voimaan, nykyiset erityishuoltopiirien kuntayhtymät lakkautetaan ja niiden toiminnasta ja henkilöstöstä tulee osa hyvinvointialueiden toimintaa. Kaikilla asukkaillamme tulee toimintakyvystä riippumatta olla oikeus mielekkääseen elämään ja  arkielämän tukeen, johon heillä lain mukaan on oikeus. Vammaispalvelut muodostavat avokuntoutuksen tapaan koko Pohjanmaata koskevan yksikön, jonka tavoitteena on turvata, että pystymme hoitamaan kaikkia yhdenvertaisesti ja antamaan laadukkaita palveluita.

Kuntoutus on aina itsestäänselvä osa sairaudesta tai vammasta toipumista, ja haluamme luoda hyviä tapoja ja käytäntöjä edistää osallisuutta tärkeissä rooleissa elämän alusta sen päättymiseen saakka. Palvelu tulee olemaan osa terveydenhuollon lähipalveluita, kuten myös osa osastoilla ja asumisyksiköissä annettavaa hoitoa. Sosiaalinen kuntoutus kuuluu palvelukokonaisuuteen, missä yksilöä autetaan löytämään sosiaalinen yhteisö, jossa hänen hyvinvointinsa ja toimintakykynsä luontevasti säilyy.

Annica Sundberg, toimialajohtaja, kuntoutus

13.9.2021 Redaktion_Toimitus