Pohjanmaan nykytilanteesta tehtiin syksyllä 2020 arvioinnin Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen puitteissa. Arviointi oli hankkeen osatavoite ja se toimii pohjana hankkeen kehittämistyölle yhdessä Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutyön kanssa.

Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskushankkeen lähtötilanteen arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa tietoa Pohjanmaan alueen kuntien valmiudesta ottaa käyttöön palveluohjauksen ja perhekeskuksen toimintamallit. Koska osana Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelutyötä määritellään mm. alueen palvelujen saatavuusindikaattoreita, on lähtötilannearvioinnissa kuvattu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon johtavien virkamiesten näkemyksiä osana nykytilanteesta. Kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoitopiirin edustajille järjestettiin 19.1.2021 infotilaisuus, jossa esiteltiin kartoituksen tulokset. Kartoitus kokonaisuudessaan löytyy linkin kautta: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/pohjanmaa-tulevaisuuden-sote-keskus

Lähtötilannearvioinnin tulosten perusteella voidaan todeta mm. seuraavia asioita:

  • etäpalvelut ja sähköinen ajanvaraus ovat kunnissa käytössä jossain määrin. Alueella on kiinnostusta kehittää digitalisia palveluita.
  • ikäihmisten palveluprosessit ovat kunnissa määritelty
  • työvälineitä monialaista palvelua/hoitoa tarvitsevien asiakkaiden tunnistamiseen ei ole kattavasti käytössä. Moniammatillinen toimintamalli on käytössä.
  • perhekeskustoimintamallin kehittämistyössä koettiin tärkeänä ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen ja myös sen, että eri toimijat ovat saatavilla samassa pisteessä sisältäen myös kolmannen sektorin toimijat
  • RAI työväline on käytössä ikäihmisten palveluissa. Sitä käytetään asiakastarpeiden tunnistamisessa.
  • Lean menetelmä on myös osittain käytössä.
  • yhteistyö kolmannen sektorin kanssa koettiin tärkeänä mutta systemaattisia toimintamalleja yhteistyökuvioiden rakentamiseen on vielä vähän
  • kokemusasiantuntijoita hyödynnetään vähäisessä määrin alueella
  • erilaisten tietojärjestelmien suuri määrä alueella vaikeuttaa tiedonkulkua organisaatioiden välillä

Tulosten mukaan Pohjanmaan palvelutarjonta ja työmenetelmät näyttävät hajanaisilta. Hajanaisuus vaikeuttaa palvelukokonaisuuksien koordinointia sekä perustason palvelujen yhteensovittamista. Tulos on yhteneväinen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) raportin (5/2020) tulosten kanssa. Näyttää siltä, että alueella on vahva tahto vahvistaa sote-palveluita ja niiden toimintaa kokonaisuutena. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun liittyvät toiveet kohdistuvat siihen, että turvataan yhtenäiset ja tasa-arvoiset palvelun alueen kaikille asukkaille. 

Sotekeskus hankkeen kohderyhminä ovat ikäihmiset, lapset, perheet ja nuoret. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden ajatellaan parantavan edellä mainittujen ryhmien palvelujen saatavuutta ja erilaisten yhteydenottokanavien käyttöä. Erilaisten sähköisten ratkaisujen avulla palvelut tulee olla kaikille helpommin saatavilla. Hankeinterventioiden avulla pyritään siihen, että ennaltaehkäisevien palvelujen monimuotoisuus ja määrää lisääntyy sekä ennakointi paranee. Moniammatillisen tiimityön systemaattinen käyttöönotto vähentää asiakkaiden ”pallottelua”, ennen kuin he saavat oikeat palvelut. Kustannusten nousua on mahdollista hillitä, kun palvelut kohdentuvat paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

12.4.2021 Projekt_Hankkeet